ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนศึกษาแบ่งออกเป็น 6 งานดังนี้

1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายศุภชัย อาษากิจ

นายศุภชัย อาษากิจ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายจักรพันธ์ มีดี

นายจักรพันธ์ มีดี

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายเอกอนันต์ ดอกม่วง

นายเอกอนันต์ ดอกม่วง

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวรัญชัย ทันงาน

นายวรัญชัย ทันงาน

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายนราธิป สวาสุ

นายนราธิป สวาสุ

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวปิ่นเกล้า เปรมปราโมทย์

นางสาวปิ่นเกล้า เปรมปราโมทย์

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวปวีณา พิตพงษ์

นางสาวปวีณา พิตพงษ์

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายยศกร บุญหา

นายยศกร บุญหา

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายธเณศ ฐนะฐี

นายธเณศ ฐนะฐี

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวทิพยมนตร์ ศรีภัคดี

นางสาวทิพยมนตร์ ศรีภัคดี

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเยาวพา นพรัตน์หกกำปัง

นางสาวเยาวพา นพรัตน์หกกำปัง

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2. งานครูที่ปรึกษา
นายณัฏฐ์ฐากร ขุมทรัพย์แดงโต

นายณัฏฐ์ฐากร ขุมทรัพย์แดงโต

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวรวุฒิ บุญเที่ยง

นายวรวุฒิ บุญเที่ยง

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวศิริพร ซ่อนกลาง

นางสาวศิริพร ซ่อนกลาง

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวสโรชา หลุยจันทึก

นางสาวสโรชา หลุยจันทึก

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

3. งานปกครอง
นาบพีระวิทย์ นพรัตน์หกกำปัง

นาบพีระวิทย์ นพรัตน์หกกำปัง

ผู้ช่วยงานปกครอง

นายนนทัชกร พรรัตน์

นายนนทัชกร พรรัตน์

ผู้ช่วยงานปกครอง

นายจักรพันธ์ มีดี

นายจักรพันธ์ มีดี

ผู้ช่วยงานปกครอง

นางสาวสุคนธรส ล้วนวุทฒิ

นางสาวสุคนธรส ล้วนวุทฒิ

ผู้ช่วยงานปกครอง

นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์

นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์

หัวหน้างานปกครอง

นายศุภชัย อาษากิจ

นายศุภชัย อาษากิจ

ผู้ช่วยงานปกครอง

นายนภา จะทารัมย์

นายนภา จะทารัมย์

ผู้ช่วยงานปกครอง

นายธเณศ ธนะฐี

นายธเณศ ธนะฐี

ผู้ช่วยงานปกครอง

นายวรัญชัย ทันงาน

นายวรัญชัย ทันงาน

ผู้ช่วยงานปกครอง

นางสาวเยาวพา นพรัตน์หกกำปัง

นางสาวเยาวพา นพรัตน์หกกำปัง

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวพัชรินทร์ คชลัย

นางสาวพัชรินทร์ คชลัย

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวสุพัตรา เกรัมย์

นางสาวสุพัตรา เกรัมย์

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวทิพยมนตร์ ศรีภักดี

นางสาวทิพยมนตร์ ศรีภักดี

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวกุลิสรา ชำนิไกร

นางสาวกุลิสรา ชำนิไกร

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวศิริพร ซ่อนกลาง

นางสาวศิริพร ซ่อนกลาง

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวอรปรียา เตชะทัต

นางสาวอรปรียา เตชะทัต

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน

นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวปวีณา พิตพงษ์

นางสาวปวีณา พิตพงษ์

ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสโรชา หลุยจันทึก

นางสาวสโรชา หลุยจันทึก

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นาบพีระวิทย์ นพรัตน์หกกำปัง

นาบพีระวิทย์ นพรัตน์หกกำปัง

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายอาคม คูณกลาง

นายอาคม คูณกลาง

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายเอกอนันต์ ดอกม่วง

นายเอกอนันต์ ดอกม่วง

ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายธเณศ ธนะฐี

นายธเณศ ธนะฐี

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวอรปรียา เตชะทัด

นางสาวอรปรียา เตชะทัด

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

Scroll to Top