ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

      รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล งานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารทรัพยากรแบ่งออกเป็น 6 งานดังนี้

1. งานวางแผนและงบประมาณ
นายกิตติศักดิ์ วรสุนทร

นายกิตติศักดิ์ วรสุนทร

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมทอง

นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมทอง

ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวนันทพร เตชะทัต

นางสาวนันทพร เตชะทัต

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายไพศาล พู่เจริญ

นายไพศาล พู่เจริญ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายอธิพงศ์ เจนด่านกลาง

นายอธิพงศ์ เจนด่านกลาง

ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายนภา จะทารัมย์

นายนภา จะทารัมย์

ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสหชาติ การเกตกลาง

นายสหชาติ การเกตกลาง

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. งานความร่วมมือ
นางสาวอรทัย ผุยราช

นางสาวอรทัย ผุยราช

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายวรวุฒิ บุญเที่ยง

นายวรวุฒิ บุญเที่ยง

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวสุพัตรา เกรัมย์

นางสาวสุพัตรา เกรัมย์

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

นางสาวทิพยมนตร์ ศรีภัคดี

นางสาวทิพยมนตร์ ศรีภัคดี

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

นางสาวน้ำฝน โพธิ์ตาด

นางสาวน้ำฝน โพธิ์ตาด

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

4. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายสมพงษ์ สาลี

นายสมพงษ์ สาลี

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวปิ่นเกล้า เปรมปราดมทย์

นางสาวปิ่นเกล้า เปรมปราดมทย์

ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสหชาติ การเกตกลาง

นายสหชาติ การเกตกลาง

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายชัชวาล รักษาทรัพย์

นายชัชวาล รักษาทรัพย์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางกาญจนา ทิมภราดร

นางกาญจนา ทิมภราดร

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวสุวิมล อิ่มแก้ว

นางสาวสุวิมล อิ่มแก้ว

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาววรัทยา อิ่มแก้ว

นางสาววรัทยา อิ่มแก้ว

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายธีรชากรณ์ วิเศษฤทธิ์

นายธีรชากรณ์ วิเศษฤทธิ์

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายวิทยา หล่าสูงเนิน

นายวิทยา หล่าสูงเนิน

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายธนเสฎฐ์ สกุลรัช

นายธนเสฎฐ์ สกุลรัช

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายสุปกาณฑ์ ไพรนอก

นายสุปกาณฑ์ ไพรนอก

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวพัชรินทร์ คชลัย

นางสาวพัชรินทร์ คชลัย

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายไกร ทองแดง

นายไกร ทองแดง

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวปภัชญา แสนยานุภาพ

นางสาวปภัชญา แสนยานุภาพ

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวน้ำฝน โพธิ์ตาด

นางสาวน้ำฝน โพธิ์ตาด

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

6. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน

นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวสุพัตรา เกรัมย์

นางสาวสุพัตรา เกรัมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวทิพยมนตร์ ศรีภักดี

นางสาวทิพยมนตร์ ศรีภักดี

ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวนันทพร เตชะทัต

นางสาวนันทพร เตชะทัต

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

Scroll to Top