ประกาศผลการสอบคัดเลิอกบุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

       ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1028/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคคลากร) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ดังนี้

Scroll to Top