หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาว สุวิมล อิ่มแก้ว
โดย : sahachad
อ่าน : 9002
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1
รหัสวิชา 2200-1002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ผู้วิจัย         นางสาวสุวิมล  อิ่มแก้ว  
หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีที่จัดพิมพ์   ปี พ.ศ. 2561
 
บทคัดย่อ
         
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002  4)  เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1  รหัสวิชา 2200-1002 จากค่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จำนวน 43 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1                      รหัสวิชา 2200-1002 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และครูผู้สอนจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 23 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)
ผลจากการใช้และหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002 พบว่า
1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแบบทดสอบ (= 4.63) ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านองค์ประกอบและรูปเล่ม (= 4.51) แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน การสอน มีความสมบูรณ์เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน   รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ของทุกหน่วยการสอนทั้ง 10 หน่วย ในภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.30/83.10  เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วย พบว่ามีประสิทธิภาพต่ำสุด เท่ากับ 81.44/82.79 และมีประสิทธิภาพสูงสุด เท่ากับ 86.98/86.54  แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้ง 10 หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
3. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของทุกหน่วยการสอนทั้ง 10 หน่วย ในภาพรวมมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยการสอนพบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผลต่ำสุดเท่ากับ 0.70 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงสุดเท่ากับ 0.76
4. ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002 ของทุกหน่วยการสอนทั้ง 10 หน่วย พบว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันทุกหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน
 
 
https://drive.google.com/open?id=1xCoIqtuh2jYcx0g-XKIn9Dzd7KIu_g