ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปรินทร์ บุญมา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :