ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราภรณ์ ชูโชติ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :