ชื่อ - นามสกุล :นายสหชาติ การเกตกลาง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ผู้ดูแลระบบหลัก
ที่อยู่ :
Telephone :0628379253
Email :sahachat881@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานอาคาร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล