ปรัญญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา

"ระเบียบวินัยดี ฝีมือเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง"

วิสัยทัศน์

          "มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ สู่มาตรฐานสากล"

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ทักษะฝีมือดี มีจิตอาสา (Good Skill Volumteer spirit)

Scroll to Top