ผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

Director

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

Vice Director

นายรตินันท์ ปัญญาใส

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Scroll to Top